תקנון והסכם משתמש

 • מבוא
   1. המבוא, והנספחים הנלווים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר תנאיו.
   2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
   3. השימוש בפלטפורמה של בילדבורד מוצע למפרסם כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם השימוש בפלטפורמה ייחשב להסכמה מצד המפרסם לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.

     

 • הגדרות

"פלטפורמה" – האתר, הכולל את התוכנה ליצירת שילוט דיגיטלי של חברת בילדבורד.

"מפרסם" – כל אדם אשר משתמש בפלטפורמה, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו או באמצעות החברה עצמה.

 • התחייבות בילדבורד
   1. בילדבורד מתחייבת ומצהירה בזאת כי תספק למפרסם פלטפורמה לשילוט דיגיטלי המשמשת להזרמת ויצירה של תוכן שיווקי בהתאם ליכולות המערכת כפי שהוסבר למפרסם באמצעות נציג מטעמה ו/או באמצעות המידע המפורסם בפלטפורמה.
   2. בילדבורד מתחייבת בזאת כי תמלא אחר כל ההתחייבויות החלות עליה לפי הסכם זה ותבצע את עבודתה בנאמנות, במהימנות ובמקצועיות.
   3. בילדבורד מצהירה כי אין בהסכם זה כדי לחייב אותה להימנע מהתקשרות עם מפרסם אחר לצורך מתן שירותים דומים וכי היא רשאית לקבל עבודות נוספות במקביל להסכם זה. 
 • זכויות יוצרים וקניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים בכל חומר שייערך על ידי בילדבורד ו/או המפרסם במסגרת הפלטפורמה ו/או במסגרת שירותי הקריאייטיב יהיו קניינו הבלעדי והמלא של המפרסם. הצדדים מסכימים בזאת כי בילדבורד לא תהיה רשאית להשתמש בזכויות היוצרים ו/או למוכרם ו/או להעבירם לצד שלישי כלשהו ו/או להרשות שימוש בהם, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המפרסם.
  2. למרות האמור לעיל, בילדבורד שומרת לעצמה את זכות השימוש בתכנים ועבודות קריאייטיב שנוצרו במסגרת השירות על מנת לשווק את עצמה בכל מדיה פרסומית וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה של המפרסם.
  3. הצדדים מסכימים בזאת כי המפרסם יהיה בעל כל זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת מכל סוג שהוא המוקנית על פי דין בכל היצירות, הפרסומות, שיטות השיווק וחומרי הפרסום השונים אשר נוצרו ו/או נרכשו לצורך ו/או במסגרת הסכם זה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל טקסט אומנותי, גרפיקה ועיצובים, מאמרים, סיסמאות, סלוגנים, תצלומים וכל חומר פרסומי אחר.
  4. מוסכם במפורש על ידי הצדדים כי כל תוכן שיווקי לרבות כל מדיה דיגיטלית אשר המפרסם יבקש להזרים באמצעות המערכת יהיה באחריותו להשיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר, לפיו תועבר לרשותו של המפרסם כל זכות שהיא באופן בלעדי בחומר הפרסום, לרבות שחרור מתשלום תמלוגים ו/או העברת הזכות לצד שלישי כלשהו.
  5. הצדדים מסכימים בזאת כי המפרסם יהיה רשאי לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה ו/או צמצום ו/או הרחבה, כפי שימצא לנכון, בכל חומר פרסומי שנרכש על ידו. 
  6. מוסכם במפורש בין הצדדים כי המפרסם יהיה הנתבע היחידי לגבי כל תביעה שתבוא כתוצאה מאי הבטחת זכויות היוצרים כאמור בהסכם זה וכי בילדבורד תהיה משוחררת מכל תביעה לזכות כלשהי שתבוא מצדדים שלישיים.
  7. כאשר המפרסם עושה שימוש במדיה ובתבניות פרסום המשמשות את כלל משתמשי הפלטפורמה. תוכן זה הינו בלעדי לבילדבורד, וברישיון משותף לכלל משתמשי הפלטפורמה. המפרסם מצהיר כי הוא מודע ששימוש בתכנים אלו אינו מקנה לו בלעדיות לגביהם.

 

 • הגבלים, חיובים ואגרות הנלוות לשילוט דיגיטלי
  1. על המפרסם החובה לציית לחוקים וההיטלים הכרוכים בשילוט דיגיטלי החלים על פי החוק במדינת ישראל. מובהר בזאת כי האגרות, המיסים וההיטלים הכרוכים בשילוט ופרסום דיגיטלי חלים על המפרסם ואינם קשורים לבילדבורד. על המפרסם לברר את החוקים ותשלומי המיסים באופן עצמאי והינו מוותר בזאת על כל זכות משפטית לתביעה או על הסעדים שיש לך כנגד בילדבורד.
  2. האחריות הבלעדית על התוכן המוצג במסכים הינה על המפרסם בלבד. תוכן המוזרם באמצעות הפלטפורמה חייב לעמוד בדרישות החוק ובהתאם להנחיות הרשות המקומית.

 אי עמידה בתנאים הקבועים בחוק עלולה לגרום ענישה ע"י רשויות החוק. המפרסם מוותר בזאת על כל זכות משפטית לתביעה או על הסעדים שיש לו כנגד בילדבורד.

 1. המפרסם מתחייב שלא לעשות שימוש בפלטפורמה לשום מטרה בלתי חוקית לשום מטרה האסורה על פי חוק ו/או על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
 2. המפרסם מצהיר בזאת כי הוא מודע לפרטי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ובתקנות הגנת הצרכן (להלן: "החוק והתקנות") ועליו מוטלת החובה והאחריות הבלעדית לוודא שהמחירים המוצגים בשילוט הדיגיטלי תואמים למחיר הקופה וכי בילדבורד תהיה משוחררת מכל תביעה במקרה של הטעיית הצרכן ובכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות החוק והתקנות.
 • אספקת חומרה
   1. במידת הנדרש, בילדבורד תספק ללקוח ציוד לצורך הזרמת שילוט דיגיטלי ובין היתר מסכי טלוויזיה, נגני תוכן (סטרימרים) וציוד לפיצול אות וידאו. 
   2. בילדבורד לא תהיה אחראית על כל בלאי של ציוד חומרה כתוצאה משימוש בשירותי שילוט דיגיטלי.
 • תמיכה טכנית ותקלות
   1. במקרה של בעיה בתקינות הפלטפורמה, החברה תפעל לפתור את הבעיה בפרק זמן סביר ובהינתן הנסיבות.
   2. מובהר כי האחריות על יצירת תוכן דרך הפלטפורמה, תפעול המסך ותפעול האפליקציה להזרמת התוכן הינה של המפרסם בלבד ובהתאם להנחיות שניתנו לו ע"י בילדבורד או נציג מטעמה, אלא אם כן הוסכם אחרת בהצעת המחיר שניתנה למפרסם.
   3. החברה לא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם למפרסם עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר.
   4. במקרה של פריצה לפלטפורמה ושיבוש התוכן הפרסומי באופן זדוני ,פוגעני או בלתי הולם למתחם הפרסום שבאחריותך, המפרסם מתבקש ליידע את החברה באופן מידי ולמנוע את המשך הפרסום בכל האפשרויות העומדות לרשותו באופן מידי עד להשבת השירות לתקינותו. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת למנוע מקרים כאלו ותפעל במרץ לתיקונם בכל הכלים העומדים לרשותה. 
   5. במידה והמפרסם נחשף לתוכן פוגעני או בלתי הולם שנעשה ע"י פריצה למערכת, המפרסם מוותר בזאת על כל זכות משפטית לתביעה או על הסעדים שיש לו כנגד בילדבורד בקשר אליהם.
   6. החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה לפלטפורמה ועל העברת מידע אודות המפרסם כתוצאה מפריצה.
 • אחריות ושיפוי

המפרסם מתחייב לשפות את החברה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל סיבה שהיא, הנובעים ממעשיו או מחדליו של המפרסם או מי מטעמו.

 • תשלומים
   1. המפרסם יקבל חודש ניסיון ללא עלות על מנת להתנסות במערכת (להלן: "תקופת הניסיון").
   2. עם תום תקופת הניסיון, המפרסם ישלם בהוראת קבע דמי שימוש חודשיים (להלן: "המנוי") בפלטפורמה בהתאם למחיר שיפורט בהצעת המחיר.
   3. במידה והמפרסם מעוניין בשירותי קריאייטיב, תינתן לו הצעת מחיר נפרדת אשר תכלול בין היתר את תנאי התשלום. הצעת המחיר תהווה נספח להסכם זה ותהיה כפופה לו לכל דבר ועניין.
 • שירותי קריאייטיב
   1. בילדבורד תספק שירותי קריאייטיב לצורך יצירת תכנים על פי דרישת הלקוח.
   2. באם נדרשה החברה לספק שירותי קריאייטיב, החברה מתחייבת להפיק את התכנים ולהעבירם לאישור המפרסם בהתאם לתנאים שיפורטו ויוסכמו בין הצדדים בהצעת המחיר.
    1. בילדבורד תבצע סבב תיקונים אחד לעבודת שירותי הקריאייטיב על בסיס המשוב של המפרסם ללא עלות נוספת.
    2. כל סבב תיקונים נוסף יתומחר לפי שעת קריאייטיב כפי שיסוכם בהצעת מחיר.
 • סיום התקשרות
   1. הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי בילדבורד תהיה משוחררת באופן מידי מהתחייבויותיה על פי הסכם זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. בילדבורד תפורק ו/או ימונה כונס נכסים על כלל נכסיה.
    2. אי עמידה בהסדר התשלומים שנקבע עבור המנוי.
    3. כל הפרה של הסכם זה על ידי המפרסם שלא תוקנה תוך 7 ימים מקבלת דרישה מבילדבורד לתקן את ההפרה.
   2. ביטול מנוי על ידי המפרסם יעשה בהודעה במייל בלבד ויהיה תקף תוך 7 ימים מיום הבקשה גם אם יבוצע עד לתום פרק הזמן הנ"ל חיוב נוסף.
 • יובהר כי לא יוחזרו כספים עבור חלק יחסי של מנוי שבוטל, וזאת גם אם לא נעשה שימוש בפלטפורמה עד לביטול המנוי.
 • בילדבורד שומרת לעצמה את הזכות להתנתק מהלקוח בהודעה של חודש קלנדרי מראש וללא כל תנאי.
 • תרופות

הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 והמוקנים לו על פי דין ו/או לסעדים על פי הוראות הסכם זה.

 • סמכות שיפוט בלעדי

הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או מחלוקת בדבר ביצועו של הסכם זה או פרשנותו, ו/או בכל נושא אחר יהיה בסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בירושלים.

 • שינויים
   1. החברה רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים בפלטפורמה.
   2. יובהר כי החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש בפלטפורמה, ובתנאי כי המפרסם מסכים לתנאים כאמור. 
   3.  עוד יובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את מחיר המנוי המשולם כל חודש על ידי המפרסם.
   4. כל שינוי או תוספת להסכם זה ו/או שינוי במחיר דמי השימוש החודשיים יהיו בתוקף רק אם ניתנה הודעה מראש ורק לאחר שתינתן הסכמה של המפרסם.
   5. יובהר כי סירוב לאשר את השינויים או התוספות להסכם יביא לסוף ההתקשרות בין המפרסם לבילדבורד. יובהר כי סירוב כאמור לא ייחשב לצורך הסכם זה כהפרה.
 • הודעות ושונות
  1. הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה בדואר אלקטרוני, תוך 24 שעות ממועד שיגורה.
  2. המפרסם מאשר כי הוא קרא ואישר את תנאי המשתמש ואת מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה.